Celem programu jest promowanie naszego hobby czyli aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Naszym marzeniem jest by jak najwięcej osób miało okazje poczuć na własnej skórze walki łuczników przez koncepcje Archery Games.

Każdy nasz partner, w zamian za każde skuteczne polecenie otrzymuje do wyboru: 5% zniżki grupowej, 25% zniżki indywidualnej, lub rabaty na inne zajęcia ruchowe takie jak np. taniec, fitness, siłownia, sporty zimowe czy nawet zajęcia z tworzenia własnych beatów. Nic prostszego!

Jak dołączyć do programu lojalnościowego?

Wystarczy chociaż raz zagrać w Archery Games, a po zajęciach zgłosić się lub napisać do nas. W temacie wiadomości wpisz program lojalnościowy, a w treści wpisz swoje Imię nazwisko, pseudonim, adres mailowy lub numer telefonu na, który będziemy dostarczać Tobie bieżące informacje na temat stanu Twojego konta lojalnościowego Dopisz: zapoznałem/am się z regulaminem programu lojalnościowego i wyślij. Po weryfikacji otrzymasz od nas odpowiedź mówiącą, że jesteśmy partnerami i co to oznacza.

Jak wygląda polecanie nas?

Nic prostszego. Wystarczy, że podczas rezerwacji terminu grupa wpiszę w okienko ,,polecone przez” Twoje imię i nazwisko lub pseudonim i po odbytych zajęciach wysyłamy Ci wiadomość o zaistniałym zdarzeniu oraz Twój stan rabatów na koncie lojalnościowym.

ALE

Nie prowadzimy tylko zwykłego zbierania punktów tak jak dzieje się to wszędzie. Nie cenimy też marketingu szeptanego. Cenimy szczerość i autentyczność. Docenimy jeżeli wstawisz zdjęcie na facebooka z gry w Archery Games z dopiskiem #Archery Tag Warszawa lub po prostu z linkiem do naszej strony. Jeżeli wymyślisz scenariusz lub pomysł na grę łuczniczą, którą wykorzystamy z pewnością się odwdzięczymy. Na bieżąco będziemy tworzyć nowe zajawkowe akcje by promować naszą koncepcje Archery Games i nie tylko.

Dodatkiem jest to, że w przypadku uczestników programu lojalnościowego zniżki zdobyte z uczestnictwa w tym oto programie łączą się. Czyli jeżeli np. skutecznie poleciłeś nas 3 razy to masz na koncie 15% zniżki grupowej lub 75% zniżki indywidualnej. Uzbierany rabat jest jednorazowy czyli jeżeli np. przyjdziesz z grupą znajomych i wykorzystasz swoją uzbieraną 15% zniżkę grupową Twoje konto zeruje się i zbierasz rabaty od nowa.

KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO I ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ARCHERY GAMES

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem programu jest firma Hubert Chmielewski Spogle.
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które chociaż raz uczestniczyły w grach organizowanych przez Archery Games.
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowego jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
 7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 8. Informacja o terminie zakończenia Programu lojalnościowego Archery Games zostanie zamieszczona na stronie www.archerygames.pl. z miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego Archery Games punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów w www.archerygames.pl.
 3. Organizator -Firma Hubert Chmielewski Spogle.
 4. Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
 5. Formularz zgłoszeniowy- formularz znajdujący się na stronie www.archerygames.pl/program-lojalnościowy/, prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza aktywację konta oraz wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.
 6. Uczestnik programu- Klient, który prawidłowo uzupełnił formularz zgłoszeniowy.
 7. Katalog nagród- katalog nagród przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny na stronie http://archerygames.pl/program-lojalnosciowy/katalog-nagrod

3. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w www.archerygames.pl. oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 3. Z chwilą wypełnia formularza online na stronie www.archerygames.pl/program-lojalnościowy/ klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu lojalnościowego Archery Games.
 4. Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych, braku podpisu, podejrzenia nadużycia.
 5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób: 10 punktów za przybycie dowolnej grupy osób na dowolne gry Archery Games na wskutek polecenia uczestnika programu. 5 punktów za wstawienie unikalnego zdjęcia z linkiem do strony www.archerygames.pl lub funpage Archery Games, które nie zostanie usunięte przez minimum 3 dni od daty wstawienia. Punkty za stworzenie scenariusza gry lub za skuteczne polecenie nas na eventy ustalane są indywidualnie.
 2. Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się w programie.
 3. Rejestracja punktów odbywa się ręcznie przez administratora www.archerygames.pl
 4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody w sposób mailowy wpisując swoje dane oraz określając na jaką nagrodę chce punkty wymienić.
 5. Po wymianie punktów na nagrodę uczestnik nie może już zwrócić nagrody.

5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Klient może punkty zgromadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. Katalog nagród znajduje się na stronie internetowej http://archerygames.pl/program-lojalnosciowy/katalog-nagrod. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie wysłana na maila każdego z uczestników oraz opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzenia zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.
 3. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie 3 dni nagroda jest mu wydawana. W przypadku wymiany punktów na rabaty na grę z www.archerygames.pl nagroda wydawana jest tego samego dnia. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody.
 5. Wydawanie nagrody następuje w siedzibie Organizatora, mailowo lub przesyłką kurierską. Wydanie nagrody następuje z chwilą podpisania przez uczestnika potwierdzenia odbioru lub maila zwrotnego potwierdzającego odbiór nagrody.
 6. W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet 10% podatku.
 7. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

 

6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres kontakt@archerygames.pl stosowną informację.
 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz w przypadku celowego nadużycia sposobów zdobywania punktów.

8. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres: kontakt@archerygames.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.

9.DANE OSOBOWE

 1. Klient z chwilą przystąpienia do programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu lojalnościowego Archery Games.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i poprawiania ich. W razie niepoinformowania Organizatora o zmianie w zakresie danych osobowych Organizator nie ponosi on odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia stąd wynikłe.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 5. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.
 6. Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą mailową o aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych Organizatora, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę w chwili wypełniania formularza zgłoszeniowego.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do kontaktowania się w celu wymiany punktów na nagrody.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.archerygames.pl/program-lojalnościowy/
 2. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowej zmiany danych osobowych, jak również za udostępnienie przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do kontaktu z www.archerygames.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.