1. Do gry może służyć tylko sprzęt do Archery Taga. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest zabronione.
 2. Każda osoba zobowiązuje się do gry w duchu fair play oraz ogólnie przyjętych norm przyzwoitości i uczciwości podanych przez sędziego, animatora lub organizatora na początku zajęć.
 3. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą natychmiast usuwane z pola gry, a koszty ich zabawy nie będą im zwracane.
 4. Gracze są zobowiązani do wykonywania poleceń sędziego lub organizatora.
 5. Zasady każdego scenariusza są ustalane przez organizatora lub sędziego Archery Games i tylko te osoby mają prawo do ich zmiany.
 6. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.
 7. Granice pola gry wyznacza sędzia lub organizator.
 8. Zabrania się strzelania do sędziego podczas gry jak i w trakcie przerw.
 9. Strzelanie poza wyznaczonym do tego celu obszarem skutkuje natychmiastowym usunięciem gracza bez zwrotu poniesionych przez niego kosztów.
 10. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 11. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.
 12. Walka wręcz, kopanie, popychanie jest zabronione.
 13. Gracz zostaje wyeliminowany z gry jeżeli: zostanie trafiony strzałą przeciwnika; wystrzelona przez niego strzała zostanie złapana w locie przez przeciwnika; własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz powiedziana nie może odwołana; decyzji sędziego lub animatora.
 14. Gracz wyeliminowany z gry podnosi rękę do góry i krzyczy hasło ,,dostałem” lub ,,I’m hit”.
 15. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu udostępnianego przez organizatora podczas zajęć odpowiedzialna jest osoba użytkująca, uczestnik zajęć.
 16. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
 17. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na zdjęciach w galerii www.archerygames.pl oraz dla celów marketingowych Firmy i oświadczają, że nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec firmy Spogle, jej właścicieli, pracowników, członków rodzin, bliskich oraz osób im spokrewnionych.
 18. Promocje, rabaty nie łączą się. Wyjątek stanowi program lojalnościowy posiadający własny regulamin.
 19. Podczas gry uczestnicy mają obowiązek posiadania nałożonej maski na głowę. Osoby grające bez założonej maski robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Właściciele i pracownicy Archery Games ( należącej do firmy Spogle), członkowie ich rodzin oraz bliscy i spokrewnione z nimi osoby nie ponoszą odpowiedzialności za wynikające z ww. czynów szkody, uszczerbki na zdrowiu, kalectwo trwale lub śmierć.
 20. Akty wandalizmu, narażające teren wyznaczony do gry, będą obciążały osobę szkodzącą według wyceny poniesionych strat przez odpowiedni organ.
 21. Wszystkie osoby biorące udział w zabawie na terenie wyznaczonym przez pracowników bądź właścicieli firmy Spogle dobrowolnie oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem.